Zorg op onze school

Op onze school besteden we veel aandacht aan de zorg voor leerlingen. Goed onderwijs is voor ons zorgbreed onderwijs. We nemen als schoolteam heel wat initiatieven om al onze leerlingen elk op hun eigen manier te laten schitteren. We doen dit met het volledige schoolteam vanuit een brede basiszorg. In onze visie is zorg een verantwoordelijkheid van het volledige schoolteam en is die zorg er voor elke leerling. In deze brede basiszorg speelt de leraar in de klas en de begeleidende klassenraad een cruciale rol. Alle belangrijke informatie nemen we op in een individueel leerlingendossier. De vakleerkracht en de klassenleraar zijn vaak de eerste aanspreekpersoon van de leerlingen en de contactpersoon voor leerlingen en ouders. Ook de leden van het ondersteunend personeel zijn belangrijke schakels bij de begeleiding van onze leerlingen. Door hun contacten met leerlingen buiten de lessen en hun contacten met ouders, kunnen zij een heel betekenisvolle rol spelen in de begeleiding van de leerlingen. De verdere opvolging gebeurt in de cel leerlingenbegeleiding die wekelijks samenkomt.

De cel leerlingenbegeleiding bestaat uit de graadcoördinatoren, onze CLB-medewerker en het directieteam. Soms volstaat de brede basiszorg niet en is er verhoogde zorg nodig. We begeleiden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en werken daarvoor met individuele begeleidingsplannen die de cel leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad, ouders en leerlingen opstelt. Leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, ADHD, ASS, …), met medische of psychische problemen of andere noden kunnen rekenen op specifieke maatregelen doorheen alle leerjaren. Ook voor leerlingen die leerstof snel verwerken (cognitief sterk functionerende leerlingen) gaan we na hoe we hen kunnen uitdagen en ondersteunen. Dit traject kan zowel binnen als buiten de klas verlopen en wordt afgestemd op de noden van de leerling.

Als verhoogde zorg niet volstaat, breiden we de zorg uit en werken we daarvoor samen met externe partners zoals CLB, leersteuncentra, therapeuten, logopedisten, … Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de leerling en zijn of haar ouders. 

Onze leerlingenbegeleiding steunt op drie pijlers: leren leren, leren leven en leren kiezen. Onze graadcoördinatoren zijn het kloppende hart van deze leerlingenbegeleiding.

> Leren leren

Leerlingen komen naar school om te leren. De leraar is de cruciale schakel in het leren leren. De leraar heeft hier aandacht voor in het dagelijks klasgebeuren. Hij biedt ook extra ondersteuning door bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van verbetersleutels en studietips. De leerlingen vullen een groeitest in bij de start van de eerste, tweede en derde graad en bespreken die met hun klassenleraar tijdens het evolutiegesprek. Zo krijgen de leerlingen meer zicht op hun motivatie en hun leercompetenties. Indien nodig roepen we de klassenraad samen om een leertraject op te starten. Leerlingen kunnen ook bij onze graadcoördinatoren terecht met zorgen en vragen. Zij ondersteunen de leraren en spelen een cruciale rol in de verhoogde en de uitgebreide zorg. Naast een analyse van de studieresultaten voeren onze graadcoördinatoren gesprekken met leerlingen. Met deze gesprekken willen we onze jongeren zicht laten krijgen op hun eigen leerrendement en hen meerdere leerstrategieën aanleren. Dat is een heuse ontdekkingstocht.

> Leren leven

Ons doel is om onze jongeren te leren om krachtig in het leven te staan en zelfredzaam te zijn. Om de socio-emotionele en persoonlijke problemen van onze leerlingen te beluisteren, in kaart te brengen en samen op te lossen, kiezen we voor de methode van verbindende communicatie. Met deze methode leren we onze jongeren bewuster om te gaan met hun gedachten en gevoelens, hun behoeften uit te spreken. Verbindende communicatie helpt bovendien om misverstanden en conflicten te vermijden of op te lossen door op een respectvolle manier te praten met elkaar.

> Leren kiezen

Op onze school zetten we sterk in op talenten. We streven ernaar om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de talenten van de leerlingen. Wij dragen een grote verantwoordelijkheid in de doorstroming van onze leerlingen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. In het tweede, vierde en zesde jaar helpen we de leerlingen in hun studiekeuze. Dit studiekeuzeproces wordt begeleid door de vakleraren, klassenleraren, graadcoördinatoren en het CLB. We nodigen ook de ouders graag uit op infomomenten en oudercontacten die specifiek gelinkt zijn aan deze studiekeuzebegeleiding.

> Hoe meldt u de zorg van zoon of dochter aan onze school?

  • Meld dit bij de inschrijving. In de loop van juli of augustus zal onze graadcoördinator met u contact opnemen voor een intakegesprek. Het geeft u de tijd om de zorg van uw kind uitvoerig te vertellen zodat wij uw zoon of dochter goed kunnen ondersteunen. Indien nodig stellen we een begeleidingsplan op. Neemt u gerust met ons contact op.
  • Nog dit: heeft uw zoon of dochter al extra zorg gekregen vanuit de lagere school? Speel deze zorg bij de inschrijving altijd aan ons door alstublieft. Door de wet op de privacy hebben wij deze informatie niet terwijl u er misschien van uitgaat dat dit wel het geval is. Als u vanuit de lagere school een BASO-fiche heeft, is dit een grote hulp. Dien ze zeker in bij de inschrijving. Wij nemen dan indien nodig contact met u op.

We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingenbegeleiding een goede zaak is voor uw kind, onze leerling! We durven dan ook spreken van zorgverbreding. Niet de elementaire zorg die elke school zonder meer biedt, maar net dat tikkeltje meer!